Η AS Company, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα ενημέρωσης για την ίδια την εταιρία, τα προϊόντα και τις δραστηριότητές της.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση του συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης οφείλει να σταματήσει άμεσα τη χρήση και να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο.


Με τη συνέχιση της χρήσης, ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου βεβαιώνει ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η AS Company έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους όρους, με σχετική ανακοίνωση στο διαδικτυακό της τόπο. Η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, λογίζεται ως αποδοχή της προηγηθείσας τροποποίησης. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι παρόντες όροι και οι τροποποιήσεις τους, καθίσταται συμβατικοί όροι μεταξύ της AS Company και του χρήστη του διαδικτυακού τόπου.

 

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η AS Company είναι νόμιμος κάτοχος και χρήστης όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανήκουν τα εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, απεικονίσεις κάθε είδους, κείμενα, παραστάσεις κλπ. που περιέχονται ή δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο, εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό ή πρόκειται για προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AS Company, η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση και διευκόλυνση του επισκέπτη, χωρίς τη δυνατότητα δημόσιας χρήσης για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

   

Β. Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στην εταιρία ή/ και τον διαδικτυακό τόπο.

Η AS Company θα δικαιούται να απαιτήσει από τον υπόχρεο, την ανόρθωση κάθε ζημίας που τυχόν υποστεί από συμπεριφορά του, θετική και αποθετική, υλική και ηθική. 

 

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) στο διαδικτυακό τόπο, οι επισκέπτες/χρήστες του είναι δυνατόν, προς διευκόλυνσή τους και μόνο, να διοδευθούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα και το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Ενδεικτικά, η AS Company δεν εγγυάται για τη ασφάλεια και διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται κατ’ ουδένα τρόπο για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

 

Δ. Περιορισμός ευθύνης

Η AS Company καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο, να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Δηλώνει όμως ότι δεν εγγυάται και, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών, ακόμη και από αμέλεια αυτής ή των προστηθέντων της.


Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Η AS Company λαμβάνει κάθε εύλογη και στο μέτρο του δυνατού πρόνοια για την προστασία του διαδικτυακού της τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, προσπαθώντας να παράσχει ένα ασφαλές περιβάλλον στον επισκέπτη/ χρήστη,  με αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.  Ωστόσο, η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον αναγκαίο προς τούτο εξοπλισμό και λογισμικό, την ασφάλεια αυτών και του παρόχου αντίστοιχων υπηρεσιών πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις τρίτων. Η AS Company δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

ΣΤ. Προσωπικά Δεδομένα

Η AS Company δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, με βάση την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σχετικά, επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στον διαδικτυακό μας τόπο  χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες μας περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Πολιτική Cookies.

 

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι παρόντες συμβατικοί όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία τους, καθώς και για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η ενδεχόμενη ακυρότητα ή ακυρωσία κάποιου από τους ανωτέρω όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί και ισχυροί.

Στο κεφάλι το'χω
Μπούλης Φαταούλης
Κουνελάκι Χοπ Χοπ
Καρχαριοπεινάλας
Mr. Pop
Μακαρόνι Γέτι
Τρελοψυγειούλης
Barbeque Party
Σώσε τα αυγά
donkey
μπουμπουνες

Άσε κάτω την οθόνη